Slavoj Zizek

Slavoj Zizek

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Slavoj Zizek:

The Pervert's Guide to Ideology - 2013

TIỂU SỬ Slavoj Zizek

Slavoj Zizek (sinh ngày 21 tháng 3 năm 1949) là một triết gia lục địa. Ông là nghiên cứu viên cấp cao của Học viện Xã hội học và Triết học tại Đại học Ljubljana, Giáo sư Đại học Đức tại Đại học New York và Giám đốc Quốc tế của Viện Nhân văn Birkbeck thuộc Đại học London. Ông làm việc trong các môn học bao gồm triết học lục địa, lý thuyết chính trị, nghiên cứu văn hoá, phân tâm học, phê bình phim, chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Hegel và thần học. Žižek năm 1989 đã xuất bản cuốn sách tiếng Anh đầu tiên của ông, The Sublime Object of Ideology, trong đó ông rời khỏi lý thuyết Marxist truyền thống để phát triển quan niệm duy vật duy vật về hệ tư tưởng chủ yếu dựa vào phân tích tâm lý Lacan và chủ nghĩa duy tâm Hegel. Tác phẩm lý thuyết đầu tiên của ông ngày càng trở nên chiết trung và chính trị vào những năm 1990, thường xuyên phân tích các hình thức văn hoá phổ biến khác nhau và làm cho ông trở thành một nhân vật phổ biến trong lĩnh vực học thuật. Một nhà phê bình về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do kiểu mới và chính trị chính trị, Žižek xác định như một gốc tự do chính trị, và tác phẩm của ông được mô tả như là những thách thức chính thống về cả quyền chính trị và học viện tự do.