Sao có năm sinh 1912

Sao có năm sinh 1912 nổi tiếng tại Hay.tv

Jean Vilar
Jean Vilar - 108 tuổi
#0
Murray Matheson
Murray Matheson - 108 tuổi
#0
Studs Terkel
Studs Terkel - 108 tuổi
#0
Danny Thomas
Danny Thomas - 108 tuổi
#0
Ivan Craig
Ivan Craig - 108 tuổi
#0
Dane Clark
Dane Clark - 108 tuổi
#0
Henry Brandon
Henry Brandon - 108 tuổi
#0
Marta Eggerth
Marta Eggerth - 108 tuổi
#0
John Le Mesurier
John Le Mesurier - 108 tuổi
#0
Jay Silverheels
Jay Silverheels - 108 tuổi
#0