Sao có năm sinh 1919

Sao có năm sinh 1919 nổi tiếng tại Hay.tv

Frank Middlemass
Frank Middlemass - 101 tuổi
#0
Al Molinaro
Al Molinaro - 101 tuổi
#0
Nigel Stock
Nigel Stock - 101 tuổi
#0
Liberace
Liberace - 101 tuổi
#0
Laurence Payne
Laurence Payne - 101 tuổi
#0
Lex Barker
Lex Barker - 101 tuổi
#0
Patricia Medina
Patricia Medina - 101 tuổi
#0
Doris Singleton
Doris Singleton - 101 tuổi
#0
Florence Marly
Florence Marly - 101 tuổi
#0
Kathleen Freeman
Kathleen Freeman - 101 tuổi
#0
Bert Freed
Bert Freed - 101 tuổi
#0