Sao có năm sinh 1912

Sao có năm sinh 1912 nổi tiếng tại Hay.tv

Clifford Evans
Clifford Evans - 108 tuổi
#0
Richard Wattis
Richard Wattis - 108 tuổi
#0
Michael Wilding
Michael Wilding - 108 tuổi
#0
Dale Evans
Dale Evans - 108 tuổi
#0
Eleanor Powell
Eleanor Powell - 108 tuổi
#0
Sonja Henie
Sonja Henie - 108 tuổi
#0
 John Payne
John Payne - 108 tuổi
#0
 Barry Sullivan
Barry Sullivan - 108 tuổi
#0
Jenny Laird
Jenny Laird - 108 tuổi
#0
Sathyan
Sathyan - 108 tuổi
Nick Cravat
Nick Cravat - 108 tuổi
#0