Sao có năm sinh 1912

Sao có năm sinh 1912 nổi tiếng tại Hay.tv

Chuck Jones
Chuck Jones - 108 tuổi
#0
Ernie Morrison
Ernie Morrison - 108 tuổi
#0
Leopoldo Salcedo
Leopoldo Salcedo - 108 tuổi
#0
June Havoc
June Havoc - 108 tuổi
#0
Maria Montez
Maria Montez - 108 tuổi
#0
Zohra Sehgal
Zohra Sehgal - 108 tuổi
#0
Wilfrid Brambell
Wilfrid Brambell - 108 tuổi
#0
Francis De Sales
Francis De Sales - 108 tuổi
#0
Susan French
Susan French - 108 tuổi
#0
George O'Hanlon
George O'Hanlon - 108 tuổi
#0
Robert Flemyng
Robert Flemyng - 108 tuổi
#0
Viên Tiểu Điền
#0