Sao có năm sinh 1895

Sao có năm sinh 1895 nổi tiếng tại Hay.tv

Moyna MacGill
Moyna MacGill - 125 tuổi
#0
Johnny Hines
Johnny Hines - 125 tuổi
#0
Dorothy Davenport
Dorothy Davenport - 125 tuổi
#0
Yakima Canutt
Yakima Canutt - 125 tuổi
#0
Louise Fazenda
Louise Fazenda - 125 tuổi
#0
Tullio Carminati
Tullio Carminati - 125 tuổi
#0
Hattie McDaniel
Hattie McDaniel - 125 tuổi
#0
Bert Lahr
Bert Lahr - 125 tuổi
#0
Cliff Edwards
Cliff Edwards - 125 tuổi
#0