Sao có sinh nhật vào ngày 21/04

Valerie Tian

Valerie Tian

21/04/1989

Charles Grodin

Charles Grodin

21/04/1935

Toby Stephens

Toby Stephens

21/04/1969

Reni Santoni

Reni Santoni

21/04/1939

Terrence J

Terrence J

21/04/1982

Andie MacDowell

Andie MacDowell

21/04/1958

Anthony Quinn

Anthony Quinn

21/04/1915

Kim Ji Suk

Kim Ji Suk

21/04/1981

Tess Atkins

Tess Atkins

21/04/1994

Dylan Bruce

Dylan Bruce

21/04/1980

Phương Bella

Phương Bella

21/04/1989

Tony Danza

Tony Danza

21/04/1951

Robbie Amell

Robbie Amell

21/04/1988

Lee Tae Sung

Lee Tae Sung

21/04/1985

James McAvoy

James McAvoy

21/04/1979