Quách Kính Minh

Quách Kính Minh

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Quách Kính Minh

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Quách Kính Minh