Neill Blomkamp

Neill Blomkamp

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Neill Blomkamp

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Neill Blomkamp THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Neill Blomkamp