Lý Diệu Kính
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...