Jim Sheridan

Jim Sheridan

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Jim Sheridan

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Jim Sheridan THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Jim Sheridan