Hirokazu Koreeda

Hirokazu Koreeda

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Hirokazu Koreeda

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Hirokazu Koreeda THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Hirokazu Koreeda