Franklin J. Schaffner

Franklin J. Schaffner

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Franklin J. Schaffner

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Franklin J. Schaffner THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Franklin J. Schaffner