Donald Rumsfeld

Donald Rumsfeld

Nhân vật
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Donald Rumsfeld:

WMD: Weapons of Mass Deception - 2004