David Lean

David Lean

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ David Lean

Quốc tịch: ...


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM David Lean THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA David Lean