Sao theo vần A

An Dĩ Hiên

An Dĩ Hiên

29/09/1980

Angela Baby

Angela Baby

28/02/1989

Anson Mount

Anson Mount

25/02/1973

Alec Baldwin

Alec Baldwin

03/04/1958

Angelina Jolie

Angelina Jolie

04/06/1975

Ahn Jae Hyun

Ahn Jae Hyun

01/07/1987

Alyson Reed

Alyson Reed

11/01/1958

Ahn Nae Sang

Ahn Nae Sang

25/12/1964

Adam G. Sevani

Adam G. Sevani

29/06/1992

Alexandre Aja

Alexandre Aja

07/08/1977

Anthony Head

Anthony Head

20/02/1954

Alexander Gould

Alexander Gould

04/05/1994

Albert Brooks

Albert Brooks

22/07/1947

Art Parkinson

Art Parkinson

19/10/2001

Amy Sedaris

Amy Sedaris

29/03/1961

Adam Levy

Adam Levy

27/11/1966

Alexis Arquette

Alexis Arquette

28/07/1969

Anna Popplewell

Anna Popplewell

16/12/1988

Amber Heard

Amber Heard

22/04/1986

Armie Hammer

Armie Hammer

01/01/1970

Andrew Rannells

Andrew Rannells

23/08/1978