Sao sinh nhật tháng 02

U Know Yunho

U Know Yunho

06/02/1986

Chương Tử Di

Chương Tử Di

09/02/1979

Trần Khôn

Trần Khôn

04/02/1976

Kim Sung Min

Kim Sung Min

14/02/1973

Jo Eun Ji

Jo Eun Ji

10/02/1981

Angela Baby

Angela Baby

28/02/1989

Lee Min Jung

Lee Min Jung

16/02/1983

 Kang Ha Neul

Kang Ha Neul

21/02/1990

Ray Winstone

Ray Winstone

19/02/1957

James Hong

James Hong

22/02/1929

 Elizabeth Banks

Elizabeth Banks

10/02/1974

Anson Mount

Anson Mount

25/02/1973

Ji Suk Jin

Ji Suk Jin

10/02/1966

Kim Jae Won

Kim Jae Won

18/02/1982

Baek Jin Hee

Baek Jin Hee

08/02/1990

Park Bo Young

Park Bo Young

12/02/1990

Jun Kwang Ryul

Jun Kwang Ryul

11/02/1960

Lee Chun Hee

Lee Chun Hee

19/02/1979

Hong Soo Hyun

Hong Soo Hyun

15/02/1981

Hwang Chan Sung

Hwang Chan Sung

11/02/1990

Kim Coates

Kim Coates

21/02/1958