Sao sinh nhật tháng 01

François Damiens

François Damiens

17/01/1973

Kate Bosworth

Kate Bosworth

02/01/1983

Courtney Eaton

Courtney Eaton

06/01/1996

Lee Yu Ri

Lee Yu Ri

28/01/1982

Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như

21/01/1976

Kim Jeong Hoon

Kim Jeong Hoon

20/01/1990

Park Si Eun

Park Si Eun

06/01/1980

Jang Seo Hee

Jang Seo Hee

05/01/1972

Alyson Reed

Alyson Reed

11/01/1958

Reno Wilson

Reno Wilson

20/01/1969

Frank Langella

Frank Langella

01/01/1938

Nicola Peltz

Nicola Peltz

09/01/1995

Lindsay Duncan

Lindsay Duncan

07/01/1950

Lee Yi Kyung

Lee Yi Kyung

08/01/1989

Im Joo Eun

Im Joo Eun

07/01/1988

Z.Hera

Z.Hera

03/01/1996

Betty White

Betty White

17/01/1922

Roger Spottiswoode

Roger Spottiswoode

05/01/1945

Toni Servillo

Toni Servillo

21/01/1959

Emily Meade

Emily Meade

10/01/1989

Lee Joon Ho

Lee Joon Ho

25/01/1990