Sao có năm sinh 1897

Sao có năm sinh 1897 nổi tiếng tại Hay.tv

Juan Orol
Juan Orol - 122 tuổi
#0
Harold French
Harold French - 122 tuổi
#0
Géza von Bolváry
Géza von Bolváry - 122 tuổi
#0
Jack Haley
Jack Haley - 122 tuổi
#0
Betty Compson
Betty Compson - 122 tuổi
#0
Kurt Gerron
Kurt Gerron - 122 tuổi
#0
John Wengraf
John Wengraf - 122 tuổi
#0
John Laurie
John Laurie - 122 tuổi
#0
John Ruddock
John Ruddock - 122 tuổi
#0
Pat Flaherty
Pat Flaherty - 122 tuổi
#0
Celia Lovsky
Celia Lovsky - 122 tuổi
#0