Sao có năm sinh 1895

Sao có năm sinh 1895 nổi tiếng tại Hay.tv

Charles Lamont
Charles Lamont - 124 tuổi
#0
Busby Berkeley
Busby Berkeley - 124 tuổi
#0
Edward Buzzell
Edward Buzzell - 124 tuổi
#0
Victor Saville
Victor Saville - 124 tuổi
#0
Paul Muni
Paul Muni - 124 tuổi
Kenneth Harlan
Kenneth Harlan - 124 tuổi
#0
Gracie Allen
Gracie Allen - 124 tuổi
#0
Ruth McDevitt
Ruth McDevitt - 124 tuổi
#0
Vernon Dent
Vernon Dent - 124 tuổi
#0
Roscoe Ates
Roscoe Ates - 124 tuổi
#0
Sara García
Sara García - 124 tuổi
#0