Sao có năm sinh 1895

Sao có năm sinh 1895 nổi tiếng tại Hay.tv

Charles Lamont
Charles Lamont - 125 tuổi
#0
Busby Berkeley
Busby Berkeley - 125 tuổi
#0
Edward Buzzell
Edward Buzzell - 125 tuổi
#0
Victor Saville
Victor Saville - 125 tuổi
#0
Paul Muni
Paul Muni - 125 tuổi
Kenneth Harlan
Kenneth Harlan - 125 tuổi
#0
Gracie Allen
Gracie Allen - 125 tuổi
#0
Ruth McDevitt
Ruth McDevitt - 125 tuổi
#0
Vernon Dent
Vernon Dent - 125 tuổi
#0
Roscoe Ates
Roscoe Ates - 125 tuổi
#0
Sara García
Sara García - 125 tuổi
#0