Sao có sinh nhật vào ngày 06/08

Sao có sinh nhật vào ngày 06/08 nổi tiếng tại Hay.tv

Michael Sarne
Michael Sarne - 80 tuổi
#0
Andy Warhol
Andy Warhol - 92 tuổi
#0
Frank Tuttle
Frank Tuttle - 128 tuổi
#0
Kacey Rohl
Kacey Rohl - 29 tuổi
#0
Ella Raines
Ella Raines - 100 tuổi
#0
Bobby Bass
Bobby Bass - 84 tuổi
#0
Lee Seung Min
Lee Seung Min - 41 tuổi
#0
Barbara Windsor
Barbara Windsor - 83 tuổi
#0
Aiko Climaco
Aiko Climaco - 31 tuổi
#0
Louella Parsons
Louella Parsons - 139 tuổi
#0