Sao có sinh nhật vào ngày 06/08

Sao có sinh nhật vào ngày 06/08 nổi tiếng tại Hay.tv

Michael Sarne
Michael Sarne - 79 tuổi
#0
Andy Warhol
Andy Warhol - 91 tuổi
#0
Frank Tuttle
Frank Tuttle - 127 tuổi
#0
Kacey Rohl
Kacey Rohl - 28 tuổi
#0
Ella Raines
Ella Raines - 99 tuổi
#0
Bobby Bass
Bobby Bass - 83 tuổi
#0
Lee Seung Min
Lee Seung Min - 40 tuổi
#0
Barbara Windsor
Barbara Windsor - 82 tuổi
#0
Aiko Climaco
Aiko Climaco - 30 tuổi
#0
Louella Parsons
Louella Parsons - 138 tuổi
#0