Sao có sinh nhật vào ngày 06/08

Sao có sinh nhật vào ngày 06/08 nổi tiếng tại Hay.tv

Michael Sarne
Michael Sarne - 78 tuổi
#0
Andy Warhol
Andy Warhol - 90 tuổi
#0
Frank Tuttle
Frank Tuttle - 126 tuổi
#0
Kacey Rohl
Kacey Rohl - 27 tuổi
#0
Ella Raines
Ella Raines - 98 tuổi
#0
Bobby Bass
Bobby Bass - 82 tuổi
#0
Lee Seung Min
Lee Seung Min - 39 tuổi
#0
Barbara Windsor
Barbara Windsor - 81 tuổi
#0
Aiko Climaco
Aiko Climaco - 29 tuổi
#0
Louella Parsons
Louella Parsons - 137 tuổi
#0