Sao có sinh nhật vào ngày 04/12

Sao có sinh nhật vào ngày 04/12 nổi tiếng tại Hay.tv

Bạch San
Bạch San - 48 tuổi
#0
Lou Salvador
Lou Salvador - 78 tuổi
#0
Ruru Madrid
Ruru Madrid - 22 tuổi
#0
Teddy Corpuz
Teddy Corpuz - 41 tuổi
#0
JAY-Z
JAY-Z - 50 tuổi
#0
Kinoshita Yukina
Kinoshita Yukina - 32 tuổi
#0
Ronnie Corbett
Ronnie Corbett - 89 tuổi
#0
Justin Rose
Justin Rose - 33 tuổi
#0
Ned Romero
Ned Romero - 93 tuổi
#0