CGV Machinco
CGV Machinco
Địa điểm: Tầng 7, Trung tâm thương mại Machinco, 10 Trần Phú, Q, Hà Đông, Hanoi City
Điện thoại19006017
Giới thiệu
Lịch chiếu
10:10 14:30 17:05 21:35
14:45 17:20 22:35
10:15 12:40 14:00 15:00 16:55 18:05 19:40 20:30 22:00 22:55
12:40 23:40
10:00 - LT 16:35
10:20 13:10 14:35 18:35 20:00 20:55 22:20 23:15
10:15 11:50 16:20 18:25
12:15 15:30 19:15 21:45