Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=74681
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '74681',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Yue
Review bởi
Yue
Phim
Vùng Đất Câm Lặng
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
98%98%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Vùng Đất Câm Lặng của Yue

08:00' 01/01
Yue Đã chấm: 100%100% cho phim Vùng Đất Câm Lặng
Chưa xem phim nào lại sợ diễn viên dẫm vào đinh như phim này. hay lắm, nên coi nhé!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?