Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=59718
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '59718',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Shara Hoàng
Review bởi
Shara Hoàng
Phim
Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu của Shara Hoàng

08:00' 01/01
Shara Hoàng Đã chấm: 100%100% cho phim Tự Bẻ Cong Để Yêu Cậu
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?