Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=74418
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '74418',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Sơn Tùng
Review bởi
Sơn Tùng
Phim
Tôi Không Phải Là Robot Tập 21
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tôi Không Phải Là Robot Tập 21 của Sơn Tùng

08:00' 01/01
Sơn Tùng Đã chấm: 80%80% cho phim Tôi Không Phải Là Robot Tập 21
trời ơi, sao giờ lại lật ngược như vậy chứ. Khi nào mới bt chị ấy là con ng trời tui xm mà mún Khóc.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?