Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=63765
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '63765',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Thảo Nâu
Review bởi
Thảo Nâu
Phim
Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13 của Thảo Nâu

08:00' 01/01
Thảo Nâu Đã chấm: 100%100% cho phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt Tập 13
Coi mấy phim về Địch Nhân Kiệt khác thì tuy rằng không phải thiên hạ đệ nhất gì nhưng cũng có thể xếp vào võ công phi phàm , sao phim này coi tới tập 13 rồi mà vẫn để nữ nhân phải cứu ấy nhỉ ?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?