Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=65181
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '65181',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Chu Anh Long
Review bởi
Chu Anh Long
Phim
The Star
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
63%63%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Star của Chu Anh Long

08:00' 01/01
Chu Anh Long Đã chấm: 100%100% cho phim The Star
Phim rất đáng xem với trẻ em, với người am hiểu Cơ Đốc Giáo thì cũng rất ok. Vì lấy từ sự kiện trong lịch sử nên phim không thể quá hư cấu được, sẽ làm sai lệch lịch sử. Cách tiếp cận như vậy là rất tốt.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?