Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=71819
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '71819',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Linh Nguyễn
Review bởi
Linh Nguyễn
Phim
Thám Tử Siêu Nhiên
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thám Tử Siêu Nhiên của Linh Nguyễn

08:00' 01/01
Linh Nguyễn Đã chấm: 100%100% cho phim Thám Tử Siêu Nhiên
Hahaha , phim như kiểu kết hợp giữa hài nhảm và kinh dị ấy
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?