Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81803
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81803',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Yến Hồng
Review bởi
Yến Hồng
Phim
Thám Tử Phố Tàu 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Thám Tử Phố Tàu 2 của Yến Hồng

08:00' 01/01
Yến Hồng Đã chấm: 100%100% cho phim Thám Tử Phố Tàu 2
phần 1 phim hay dã man luôn nha, mà thâm sâu lắm, coi để ý kĩ , với tình tiết bất ngờ nữa :)
chắc chắn phần này sẽ có nhiều bất ngờ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?