Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=42644
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '42644',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Hưng Nguyễn
Review bởi
Hưng Nguyễn
Phim
Săn Lùng Sát Thủ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
77%77%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Săn Lùng Sát Thủ của Hưng Nguyễn

08:00' 01/01
Hưng Nguyễn Đã chấm: 80%80% cho phim Săn Lùng Sát Thủ
phim lỗi nhỏ :)) phút 59 46 xô màu xanh đang đứng qua 59 48 xô màu xanh nằm :))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?