Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80862
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80862',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Văn Toàn
Review bởi
Văn Toàn
Phim
Quả Tim Thép
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
75%75%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Quả Tim Thép của Văn Toàn

08:00' 01/01
Văn Toàn Đã chấm: 100%100% cho phim Quả Tim Thép
Thương chú Long đóng những bộ phim hay, tình cảm về gđ về người bố là ng trụ cột trong gđ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?