Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=66933
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '66933',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9

Đánh giá phim Pokemon Movie 7: Deoxys Kẻ Phá Vỡ Bầu Trời của Quốc Việt

08:00' 01/01
Quốc Việt Đã chấm: 100%100% cho phim Pokemon Movie 7: Deoxys Kẻ Phá Vỡ Bầu Trời
con rayquaza cai quản bầu trời, deoxys ở ngoài hành tinh bay vào, rayquaza nó có biết mục đích của deoxys đâu, là 1 vị thần cai quản bầu trời nên phải đánh đuổi kẻ xâm nhập, mục đích bảo vệ trái đất thôi nhé, thông não cho các thanh niên chửi rayquaza, ngu mà tỏ ra nguy hiểm
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?