Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81503
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81503',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Ngọc Hà
Review bởi
Ngọc Hà
Phim
Nhục Bồ Đoàn II
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
76%76%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Nhục Bồ Đoàn II của Ngọc Hà

08:00' 01/01
Ngọc Hà Đã chấm: 60%60% cho phim Nhục Bồ Đoàn II
Mấy bà chị đóng trong phim này nhìn chẳng xinh gì hết. Làm mất cả mood xem phim. nhưng nói chung thì phim xem cũng tạm, không có gì nổi bật
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?