Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80346
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80346',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Cá Domino
Review bởi
Cá Domino
Phim
Nhọ Gặp Hên
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Nhọ Gặp Hên của Cá Domino

08:00' 01/01
Cá Domino Đã chấm: 80%80% cho phim Nhọ Gặp Hên
rất hài, bựa, thoại bao tục, team dịch phụ đề cũng bám sát nghĩa gốc lắm. Còn anh da đen thì lầy quá lầy 😂
giải trí nhẹ nhàng cho nên phim này sẽ là lựa chọn hợp lý nếu các bạn thích xem phim hài
nhất là những bạn thích "anh da đen"
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?