Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=61137
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '61137',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Thảo Nâu
Review bởi
Thảo Nâu
Phim
Người Phán Xử Tập 25
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Phán Xử Tập 25 của Thảo Nâu

08:00' 01/01
Thảo Nâu Đã chấm: 80%80% cho phim Người Phán Xử Tập 25
Chuyên gia tâm lý nào cũng rắn và thích sốc tâm lý như Lê Thành thì sợ chết khiếp
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?