Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=64017
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '64017',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Thanh Đoàn
Review bởi
Thanh Đoàn
Phim
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn Tập 56
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn Tập 56 của Thanh Đoàn

08:00' 01/01
Thanh Đoàn Đã chấm: 100%100% cho phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn Tập 56
Tôi thuyền Triệu đại nhân nhất mà sao lại ko kết hợp??? Buồn quá
Đánh giá cao, khuyên các bạn nên xem.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?