Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=75852
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '75852',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Huy Hoàng
Review bởi
Huy Hoàng
Phim
Mãnh Thú Đại Chiến Phần 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Mãnh Thú Đại Chiến Phần 2 của Huy Hoàng

08:00' 01/01
Huy Hoàng Đã chấm: 100%100% cho phim Mãnh Thú Đại Chiến Phần 2
MÌnh thấy tập 9 cảm động và hay nhất: Dinobot khi chiến đấu là một chiến binh và khi ra đi thì như một anh hùng. Giờ thì biết nguồn gốc công cụ sơ khai của con người (vũ khĩ đá) ai phát minh ra rồi nhỉ :)--->it's he
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?