Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=61281
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '61281',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Hoàng Long
Review bởi
Hoàng Long
Phim
Khách Sạn Babylon Phần 1
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Khách Sạn Babylon Phần 1 của Hoàng Long

08:00' 01/01
Hoàng Long Đã chấm: 100%100% cho phim Khách Sạn Babylon Phần 1
. Xem hoài ko chán >……< hài vãi dùng máu nhân tạo chứ

Quả là không phí thời gian
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?