Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81438
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81438',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Trần Đăng Ninh
Review bởi
Trần Đăng Ninh
Phim
Huyền Thoại Biển Xanh Tập 20
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 20 của Trần Đăng Ninh

08:00' 01/01
Trần Đăng Ninh Đã chấm: 100%100% cho phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 20
Gần hết phim là nhớ lại lúc Sim Chúng lên bờ rồi gặp được Joon Jae!!! Hết phim rồi vừa vui lại vừa buồn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?