Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81000
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81000',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Ngọc Huyền
Review bởi
Ngọc Huyền
Phim
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52 của Ngọc Huyền

08:00' 01/01
Ngọc Huyền Đã chấm: 80%80% cho phim Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 52
lúc mời thì giết = đc , lúc đi chả có thái độ lol gì , hoa phủ củ chả cho 1 đứa lol nào đưa hay tiễn , đúng là thằng đạo diễn vô nhân đạo , vô đạo đức
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?