Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=81019
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '81019',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Thảo Nâu
Review bởi
Thảo Nâu
Phim
Hoa Du Ký Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hoa Du Ký Tập 5 của Thảo Nâu

08:00' 01/01
Thảo Nâu Đã chấm: 100%100% cho phim Hoa Du Ký Tập 5
Có phải cái bà đi theo Ma Vương là cái bà Mặc đồ đỏ bảo hộ cho vợ yêu tinh trong Goblin hông nhỉ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?