Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=75094
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '75094',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Huyền Trang
Review bởi
Huyền Trang
Phim
Hiệp sĩ đen Tập 1
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hiệp sĩ đen Tập 1 của Huyền Trang

08:00' 01/01
Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Hiệp sĩ đen Tập 1
Nữ chính đúng đẹp kiểu trong sáng luôn. Diễn xuất cũng tốt nữa... nhìn mà thấy mê
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?