Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=80857
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '80857',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Phạm Thu Huyền
Review bởi
Phạm Thu Huyền
Phim
Hai Thế Giới Tập 12
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
95%95%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Hai Thế Giới Tập 12 của Phạm Thu Huyền

08:00' 01/01
Phạm Thu Huyền Đã chấm: 100%100% cho phim Hai Thế Giới Tập 12
Phim hay dã man luôn á. Coi mà bị nghiền luôn hà. Thể loại này mới lạ hấp dẫn nè
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?