Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=79672
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '79672',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Ngọc Hân
Review bởi
Ngọc Hân
Phim
Forever My Girl
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Forever My Girl của Ngọc Hân

08:00' 01/01
Ngọc Hân Đã chấm: 80%80% cho phim Forever My Girl
Anh ấy là 1/100 đặc biệt trong 7 tỉ dân số của quả đất này! Khi bạn đứng ở vị thế ng ta, hãy phán xét. Phim dành cho người từng trải nủa cuộc đời.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?