Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=44484
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '44484',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Lưu Minh Thảo
Review bởi
Lưu Minh Thảo
Phim
Đội Cứu Hộ Bãi Biển
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
86%86%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Đội Cứu Hộ Bãi Biển của Lưu Minh Thảo

08:00' 01/01
Lưu Minh Thảo Đã chấm: 100%100% cho phim Đội Cứu Hộ Bãi Biển
Phim siêu hay siêu bựa siêu gây cấn và nhất là siêu siêu đẹp
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?