>Hoàng Vũ
Review bởi
Hoàng Vũ
Phim
Cực Quang Chi Luyến Tập 31
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
85%85%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Cực Quang Chi Luyến Tập 31 của Hoàng Vũ

08:00' 01/01
Hoàng Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Cực Quang Chi Luyến Tập 31

Góp ý : Ba béo diên hay hơn
Nhưng có phim cũng đuoc mà ̉_̉ hay
nhưng nôi dung hoi cũ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?