Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=75117
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '75117',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Văn Đức
Review bởi
Văn Đức
Phim
Chó Điên Phần 1
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
93%93%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Chó Điên Phần 1 của Văn Đức

08:00' 01/01
Văn Đức Đã chấm: 100%100% cho phim Chó Điên Phần 1
4 thằng bạn, cobi là thằng xấu tính nhất, bẩn tính nhất, ăn hại nhất và bán đứng bạn bè thì cuộc sống lại ổn định, kinh tế ngon, đến cuối phim cũng sướng nhất. Đúng là đời
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?