Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=82014
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '82014',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5
>Đàm Thị Thơ
Review bởi
Đàm Thị Thơ
Phim
Căn Nhà Rỉ Máu
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Căn Nhà Rỉ Máu của Đàm Thị Thơ

08:00' 01/01
Đàm Thị Thơ Đã chấm: 80%80% cho phim Căn Nhà Rỉ Máu
mấy phim kinh dị ms của TQ ko có con nào chuẩn ma, toàn người ko
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?