Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=49200
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '49200',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9
>Nguyễn Dũng Quân
Review bởi
Nguyễn Dũng Quân
Phim
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
92%92%
Thể loại
Chi tiết phim

Nguyễn Đăng Khoa cũng thích phim này ah? Hello :v của Nguyễn Dũng Quân

08:00' 01/01
Review ngắn tũn này mà cho vào mục đề xuất rồi?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?